กศน.เชียงใหม่เปิด `ห้องสมุดชาวตลาด`

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง


กศน.เชียงใหม่ยก 'ห้องสมุดชาวตลาด' thaihealth


กศน.เชียงใหม่ยกห้องสมุดชาวตลาด กระตุ้นให้ชุมชนรักการอ่าน-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต


ว่าที่ ร.ต.ดร.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผอ.กศน.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ทิพย์เนตร ที่ตลาดทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในตลาดเป็นจำนวนมาก


โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด" ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเน้นหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในลักษณะ "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" มีเป้าหมาย ให้ชุมชนชาวตลาดได้มีหนังสืออ่านเป็นประจำ สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และสร้างช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดหามุมใดมุมหนึ่งในตลาด จัดเป็นห้องสมุดสำหรับชาวตลาด


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บุคคล ผู้มีจิตอาสา และชาวตลาด ได้ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เพื่อให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดต้นแบบ-เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย.2561 ด้วย การสนับสนุนงบประมาณหลัก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม "ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน" อันจะก่อให้เกิดพลังชุมชนที่ เข้มแข็งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และเป็น การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการคือ


1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการความรู้ ความบันเทิง ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ และ 3.สร้างให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code