กศน.ภาคใต้รวมพลังท้องถิ่นจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

“แม้รัฐบาลจะบริการการศึกษาแก่เด็กไทยทุกคนผ่านโครงการเรียนฟรี 15 ปี แล้วก็ตาม แต่ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีความพร้อมในการไปโรงเรียน หรือมีโอกาสไปเรียนแต่ไม่จบหลักสูตรต้องยุติการไปโรงเรียน/ออกก่อนจบหลักสูตร”

กศน.ภาคใต้รวมพลังท้องถิ่นจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

ผอ.อรัญ คงนวลใย ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (สถาบัน กศน.ภาคใต้) จ.สงขลา ชี้ถึงปัญหาทางการศึกษาที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้ 5 องค์กรของ ศธ.เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยในส่วนของสำนักงานปลัด ศธ.นั้น มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่ 7 ได้แก่ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กตกหล่น/เยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ข้างต้น สถาบัน กศน.ภาคใต้ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสงขลา ดำเนินการจัดการศึกษาสร้างเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในพื้นที่ ต.เกาะแต้วกว่า 100 คน

ผอ.อรัญ เล่าว่า ได้มีนโยบายให้สถานศึกษา บุคลากร กศน.ทุกคน จะต้องทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่มากขึ้น โดยร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาไปสำรวจแต่ละครัวเรือนว่า มีเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบโรงเรียนหรือไม่ และนำมาจัดทำหลักฐานข้อมูลรายบุคคลและรายหมู่บ้าน หลังจากนั้นคณะทำงานจะร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนตามลำดับ ได้แก่ การจัดการเตรียมความพร้อมเด็ก การเลือกเส้นทางชีวิต การเรียนต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การจัดสภาเด็กเยาวชน การจัดหลักสูตรพ่อ-แม่ การร่างธรรมนูญครอบครัว ฯลฯ

“กรณีตำบลเกาะแต้ว เป็นชุมชนที่สถาบัน กศน.ภาคใต้ตั้งอยู่ ทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว รวมถึงเครือข่าย อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกทักษะการทำงานเชิงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายจากสถาบัน กศน.ภาคใต้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ ศธ. เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ผอ.อรัญกล่าว

ขณะเดียวกัน “ผอ.อรัญ” ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรมีความพร้อมและก้าวทันสังคมไทยและสังคมโลกยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ที่ไหลบ่าเข้ามาผ่านสื่อต่างๆ ดังนั้น จึงได้จัดทำหลักสูตร กศน. “วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาชุมชน” ขึ้นมา และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรนี้ให้แก่บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเติมเต็มความรู้อย่างต่อเนื่องในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมข่าวสารข้อมูล ส่งผลให้ประชาชนตามไม่ทันความรู้ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากหน่วยงาน/องค์กรใด สนใจพัฒนาบุคลากรร่วมกัน สามารถติดต่อสถาบัน กศน.ภาคใต้ โทร.0-7433-6071-3 และ ผอ.อรัญ โทร.08-1898-7291, 08-8788-0771

 

           

 ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ