กว่า 2,000 ร่วมงาน สมัชชาพลเมืองจิตอาสาฯ

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 


กว่า 2,000 ร่วมงาน สมัชชาพลเมืองจิตอาสาฯ thaihealth


กว่า 2,000 ร่วมงาน “สมัชชาพลเมืองจิตอาสา นโยบายประชาชนสู่พังงาแห่งความสุข"


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงา กว่า 2,000 คน ร่วมจัดงาน “สมัชชาพลเมืองจิตอาสา…นโยบายประชาชน สู่…พังงาแห่งความสุข” โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้วาราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จะร่วมสานเป้าหมาย สู่พังงาแห่งความสุข” มีนายบำรุง ปิยนามวานิช นายก อบจ.พังงา นายกิตติ ทวีทรัพย์ พมจ.พังงา นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ


นายแพทย์อุทัย จินดาพล ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่าจากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือนตลอดปี พ.ศ.2552 และ 2553 และวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจที่ได้ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิระดับจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่ พบว่า จังหวัดพังงาครองแชมป์ความสุขมากที่สุด ต่อเนื่องติดต่อกันสองปี ต่อมาในปีพ.ศ. 2554 จากการสำรวจของเอแบคโพลล์ ได้รายงานว่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนปีพ.ศ.2555 และ ปีพ.ศ2556 จังหวัดพังงาอยู่อันดับ 3 รองจากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557-2558 จังหวัดพังงากลับมาเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน


กว่า 2,000 ร่วมงาน สมัชชาพลเมืองจิตอาสาฯ thaihealth


ซึ่งภาคประชาชนในจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมายาวนานกว่า 10 ปี จึงสรุปบทเรียนร่วมกันว่า กระบวนการประชาชน ประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ ของสังคมต้องทำความเข้าใจให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการที่เป็นธรรมชาติ สร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจดี มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีความสงบ สันติ ไม่ทอดทิ้งกัน รู้รัก สามัคคี สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมดี มีสุนทรียะ ประชาชนมีการศึกษาดี มีสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะและมีความเป็นธรรม คือทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ให้การสนับสนุน ทั้งหมดเป็นความร่วมมือ ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เกิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข เกิดแผนงานการขับเคลื่อนร่วม ให้เกิดเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันทางเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จึงเกิดงาน สมัชชาพลเมืองจิตอาสา…นโยบายประชาชน..สู่…พังงาแห่งความสุข ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ มีการเสนอนโยบาย การพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน


ด้าน นายสุทธิโชค ทองชุมนุม คณะกรรมการหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบ โครงการขับเคลื่อนแนวคิดก้าวสู่พังงาแห่งสุขภาวะ ด้วย “พังงาแห่งความสุข” เปิดเผยว่า ทางโครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ สมัชชาพลเมืองจิตอาสา นโยบายประชาชน..สู่..พังงาแห่งความสุข ซึ่งนับเป็นมิติหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สู่พังงาแห่งความสุข ภายใต้การสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระเวลา 3 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ พลเมืองของจังหวัดพังงาได้ร่วมสร้างสรรค์พังงาให้มีสุขภาวะด้านสังคมและสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ด้วยการร่วมคิดร่วมทำร่วมผลักดันภายใต้แนวคิด “พังงาแห่งความสุข” โดยเป็นการถักทอทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพังงาแห่งความสุข ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนกลุ่มคนที่ร่วมสร้างสุขภาวะเมืองพังงามาแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code