กรุงเทพฯ จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 ภายใต้กิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม รักษ์บ้านปลอดบุหรี่

กรุงเทพมหานครจัดงานรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 ภายใต้กิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” เพื่อปลูกผังทัศนคติที่ไม่ดีของการสูบบุหรี่แก่เด็กและรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2556 กิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม. รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักอนามัย ศาสตราจารย์คลินิก (พิเศษ) แพทย์หญิงมุกดา หวังวีรวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้แทนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข พยาบาลอนามัยโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข ครูและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมงาน

องค์การอนามัยโลก (who) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2556 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” แปลความเป็นภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

ในปีนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้จัดกิจกรรม “เด็กอนุบาล กทม รักษ์บ้านปลอดบุหรี่” เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ไม่ดีของการสูบบุหรี่ให้แก่เด็ก และรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยให้ครูอนุบาลจัดกิจกรรมที่สื่อสารความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และแนวทางการดำเนินงานบ้านปลอดบุหรี่ที่มีผลดีต่อสุขภาพของคนในบ้าน และมีกิจกรรมให้เด็กนำความรู้ไปสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยมีการอบรมครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 428 แห่ง ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ของเดือน พ.ค. 56

ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำการเลิกสูบบุหรี่ การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และการรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code