กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ thaihealth


กอช. ร่วมกับ 4 หน่วยงาน กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ เน้นออม-พึ่งตนเอง


กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ภายใต้โครงการ "สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน" โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้มุ่งหวังในการนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคมสูงวัยของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบของประเทศไทย


ซึ่งทางด้าน กอช. ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดโลกทัศน์การออม เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงวัย" ร่วมเสวนาโดย นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ดร.อภิชาติ ดำดี นักวิชาการอิสระ และนางสาวอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชน จ.สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจให้ประชากรวัยแรงงานในปัจจุบันได้มีโอกาสสร้างหลักประกันยามชราภาพให้ตนเอง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเงินเพื่อการชราภาพและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมายของ กอช. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเรื่องการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย (ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป) พบว่า สัดส่วนผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน (ก่อนสูงวัย) ไม่คิดหรือคิดแต่ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุมีจำนวนถึงร้อยละ 42.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรไทยยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการออม ในขณะที่การเก็บออมเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างชีวิต โดยเฉพาะการออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคตยามชราภาพ เพราะปฎิเสธไม่ได้ว่าวันหนึ่งทุกคนต้องแก่ เมื่อแก่ย่อมไม่มีแรงทำงาน ก็จะไม่มีเงินในการใช้จ่าย ซึ่งอาจรวมถึงไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินอีกด้วย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกเพศวัย โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวที่ยังมีแรงทำงาน


"หลายท่านยังมีแนวคิดในการเก็บออมแบบ 'ใช้แล้วเหลือจึงออม' ซึ่งเป็นสมการที่ไม่ถูกต้องนัก แนะนำให้ปรับแนวคิดในการออมเสียใหม่เป็น 'ออมก่อนใช้' หลักการก็คือ เมื่อมีรายได้เข้ามาให้หักส่วนหนึ่งเพื่อเก็บออมทันที เพราะโดยธรรมชาติของคนเรานั้นมักจะขาดวินัยในการออม แม้ตั้งใจใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อเก็บออมก็มักจะทำไม่สำเร็จ ดังนั้นการออมก่อนใช้จ่ายจึงเป็นสมการที่ดีที่สุด" นายสมพร กล่าว


การออมมีหลายรูปแบบและมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน สำหรับการออมเพื่อยามชราภาพนั้น มักมีคำถามว่า ออมเท่าไรจึงจะเพียงพอในการใช้จ่าย ก่อนอื่นต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า เราต้องการจะมีชีวิตอย่างไรในยามชรามาเป็นตัวตั้ง แล้ววางแผนตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านระยะเวลาในการเก็บออม ตลอดจนผลตอบแทนต่างๆ ที่สำคัญหากมีการวางแผนที่ดีแล้ว ต้องยึดมั่นทำตามแผนอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและไม่เกิดเหตุสลดเงินหมดก่อนตาย อย่างไรก็ดี กอช. เป็นเครื่องมือการออมระยะยาว ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ที่เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบหรือกลุ่มคนทำงานอิสระได้มีหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตยามชราภาพ โดยเมื่อสมาชิกสะสมเงินกับ กอช. รัฐจะช่วยออมโดยจ่ายเป็นเงินสมทบให้ ส่งผลให้เงินโตเร็วขึ้น ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี จะให้ประโยชน์เป็นเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพเป็นรายเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีรายรับสม่ำเสมอ


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ