กระตุ้นชุมชนท่าสัก ดูแลสุขภาวะตัวเอง

      “พีระศักดิ์” จับมือ สสส.กระตุ้นชุมชนท่าสัก สนใจดูแลสุขภาวะที่ดีของตัวเองและครอบครัว สร้างพื้นฐานสังคมไทยน่าอยู่ทุกด้าน


/data/content/25919/cms/e_bdkmoqrsu238.jpg


      วันที่ 28 ก.ย. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการท่าสัก ตำบลสุขภาพดี” ที่เทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้ความร่วมมือของ เทศบาลตำบลท่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยพีระศักดิ์ กล่าวว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า การพัฒนาระบบสุขภาพควรตระหนักถึงความสำคัญการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติหรือวิธีการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ มีระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นทีมงานระดับตำบล และสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาวะในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนถึงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งหวังสู่ตำบลที่มีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพควรเน้นส่งเสริมและการป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั่วหน้า มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป


/data/content/25919/cms/e_abjmorsv1289.jpg


      ขณะที่ นายยิ่งใหญ่ อายะนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก กล่าวว่าการจะพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบล ต้องมีการเสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล อันได้แก่ ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติหรือวิธีการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ตำบลท่าสักเป็น “ตำบลต้นแบบ” ที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบล เป็นการเสนอทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ด้วยการจุดประกายความคิด ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ ให้มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทัน สามารถเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง และแบ่งปันไปยังคนรอบข้าง ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายชุมชนที่มีสุขภาพดีอย่างทั่วหน้า


 


 


       ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ