กระจาย “หมอ-บุคลากรสุขภาพ” แก้ปัญหาคนไม่พอ

ที่มา :  MGR Online


สธ. เผย ทำแผนอัตรากำลังคนด้านสุขภาพ 3 ปีเสร็จแล้ว ส.ค. เตรียมกระจายบุคลากรตามกรอบ คาด เห็นภาพกำลังคนชัดขึ้น พร้อมทำแผนกำลังคนระยะยาว 10 – 20 ปี ระบุ พิจารณาการมีส่วนร่วมเอกชน – ท้องถิ่น ในการดกำหนดกรอบด้วย


กระจาย “หมอ-บุคลากรสุขภาพ” แก้ปัญหาคนไม่พอ thaihealth


ความคืบหน้าการแก้ปัญหากระจายบุคลากรไม่เพียงพอในพื้นที่ห่างไกล ซึ่ง 15 ปีที่ผ่านมา ใช้การรวมเงินเดือนในการกระจายบุคลากร โดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะแก้ปัญหาโดยใช้กรอบอัตรากำลังคนว่าแต่ละพื้นที่ แต่ละโรงพยาบาลควรมีบุคลากรเท่าไร


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแผนกระจายกำลังคนด้านสุขภาพ ว่า ขณะนี้แผนกระจายกำลังคนด้านสุขภาพระยะ 3 ปี (2560 – 2563) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวจะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โดยแนวทางการกระจายบุคลากรในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป จะดูตามภาระงาน เช่น ประชากรจำนวนเท่านี้ต้องมีพยาบาลกี่คน เทคนิคการแพทย์กี่คน เป็นต้น ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะแบ่งออกเป็นขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ ให้บุคลากรตามประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ จะกระจายบุคลากรลงตามกรอบในเดือน ส.ค. คาดว่าปลาย ส.ค. จะช่วยให้เห็นภาพว่า บุคลากรแต่ละโรงพยาบาลเป็นอย่างไร เกินกรอบหรือไม่ โดยหากเกินกรอบก็ควรจะมีการย้าย ยกเว้นโรงพยาบาลสามารถอธิบายได้ เช่น อยู่ระหว่างจัดทำแผนเพิ่มบริการ หรือเพิ่มเตียง เป็นต้น


นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ สธ. ได้ร่วมกับคณะทำงานจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น จัดทำแผนอัตรากำลังคนด้านสุขภาพภาพรวมทั้งประเทศระยะยาว เช่น 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า โดยวิเคราะห์จากภาระงานในอนาคตทั้งเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งเสริมป้องกันโรค แต่ไม่ได้มองเฉพาะของ สธ. อย่างเดียว แต่จะดูว่ามีภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมมากน้อยแค่ไหน เช่น หาก สธ. ยังรับบทหนักในการดูแลอย่างปัจจุบัน อัตรากำลังของ สธ. อาจจะต้องมากกว่านี้ หรือหากเอกชนเข้าร่วมในการดูแล ยกตัวอย่าง ปัจจุบันมีเรื่องสิทธิรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินของ สธ. อาจไม่ต้องเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้ หรือรูปแบบที่เอกชนและท้องถิ่นเข้าร่วม เช่น ทีมหมอครอบครัว ก็จะมีการวางกรอบอีกรูปแบบหนึ่ง โดยแผนดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ. 2561

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ