กรมอนามัย เร่งจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กรมอนามัย เร่งจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ในโครงการสูงวัยสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋วว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 95 ซึ่งมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน โดยมีส่วนมาจากการวางแผนครอบครัว ทำให้อัตราการเกิดลดลง และระบบสาธารณสุขดีขึ้น ประชาชกรจึงมีอายุยืนยาว ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาวคือ ผู้สูงอายุจำนวนมากจะมีสุขภาพไม่ดีจนกลายเป็นภาระให้ครอบครัว ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 ส่งผลให้วัยทำงานน้อยลง รวมทั้งจะเป็นภาระต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจได้ นอกจากนี้ ยังประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code