กรมอนามัย เผย อ้วนเสี่ยงสมองเสื่อม

ที่มา:กรมอนามัย


กรมอนามัย เผย อ้วนเสี่ยงสมองเสื่อม thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักโภชนาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรค NCDs และภาวะสมองเสื่อม” เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุให้รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามวัย และประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่าย


แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน      โรค NCDs และภาวะสมองเสื่อม” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า จากรายงานสำนักงาน      สถิติแห่งชาติปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2564 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือมีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 ซึ่งมีการสำรวจทุกๆ 5 ปี ยังพบว่าผู้สูงอายุอยู่ในภาวะอ้วนร้อยละ 35.4 โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 53.2 โรคเบาหวานร้อยละ 18.1 และมีภาวะสมองเสื่อม    ร้อยละ 8.1 ความผิดปกตินี้เหล่านี้พบในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และผู้ที่มีภาวะอ้วนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับคนที่มีดัชนีมวลกายปกติ


       ทางด้านแพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรค NCDs และภาวะสมองเสื่อม” ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะภาคีเครือข่ายแกนนำโภชนาการ เพื่อการป้องกันโรค NCDs และภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุให้รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามวัย รวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบอาหารในครัวเรือน และผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีการปรุงประกอบอาหารลด หวาน มัน เค็ม ที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตอย่างน้อยจนถึงอายุ 75 ปี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) และมีอายุคาดเฉลี่ยถึง 85 ปี (Life Expectancy: LE) พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งสัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็มอยู่ในระดับดีเด่น       และดีมาก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัย และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยมีผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ 20 หน่วยงาน และเกียรติบัตร 99 หน่วยงาน รวม 119 หน่วยงาน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


        


 

Shares:
QR Code :
QR Code