เปิดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” จัดโดยชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

                   นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเปิดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ว่า กรมอนามัยจัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย ซึ่งมีนายปรากรม วุฒิพงศ์ เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในกรมอนามัย และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน เป็นต้นแบบการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี เพื่อสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้ ตื่นตัว และตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง

                   นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมให้ประชากรไทยสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน 6 ด้าน ได้แก่ การเคลื่อนไหว โภชนาการ สุขภาพช่องปาก สมองดี มีความสุข และสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ/โรงเรียนผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ลดภาระด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว.

 

Shares:
QR Code :
QR Code