กรมสุขภาพจิตเผยหญิงเครียดง่ายกว่าชาย

สาเหตจากปัญหาด้านการงาน-การเงิน

กรมสุขภาพจิตเผยหญิงเครียดง่ายกว่าชาย 

          นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสำรวจสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤต เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพจิตและหาแนวทางการช่วยเหลือ ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตประชาชน โดยได้ทำการสำรวจ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2550 ถึงเดือน พฤษภาคม 2551 ด้วยการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดที่มีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตตั้งอยู่ ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 3 ครั้ง พบว่า ครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีความเครียด ร้อยละ 46.9 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50.1 และครั้งที่ 3 ร้อยละ 47.4 ปัญหาที่ทำให้เครียดมากที่สุด คือ ปัญหาการงาน รองลงมา คือ ปัญหาการเงิน โดยที่เพศหญิงมีความเครียดสูงกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.3, 51.9 และ65.2 ตามลำดับ ทั้ง จากการสำรวจครั้งที่ 1-2 กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 41-50 ปี มีความเครียดคิดเป็นร้อยละมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 3 พบว่า กลุ่มอายุ 21-30 ปีจะมีความเครียด คิดเป็นร้อยละมากกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้ ความรู้สึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุด คือ รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหนักหนา และมองว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 92.7,91.8 และ 91.7 ตามลำดับ

 

          กรมสุขภาพจิต จึงได้นำแนวคิดในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมาเป็นหัวข้อใน การจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2551 “พลังสุขภาพจิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส”   เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนในสังคมหันมาใส่ใจสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนเป็นการแนะนำแนวทางในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งทางใจ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤติเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมั่นคง

 

          นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมค้นหาคำตอบในการเติมเต็มพลังสุขภาพจิตได้ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมเสริมทักษะการเพิ่มเติมเต็มพลังใจทั้ง 7 ประการ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้

 

          โดยงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2551พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

 

update : 03-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code