กรมสุขภาพจิตยกมาตรฐานดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท

ที่มา : ผู้จัดการ ออนไลน์


กรมสุขภาพจิตตอบรับวันโรคจิตเภทโลก ยกมาตรฐานดูแลผู้ป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิตตอบรับวันโรคจิตเภทโลก ยกมาตรฐานดูแลผู้ป่วย พัฒนานำแบบประเมินคุณภาพชีวิตของญาติที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทไปใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคจิตเภททางระบบออนไลน์


นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันโรคจิตเภทโลก (World Schizophrenia day) โดยในส่วนของประเทศไทย คาดว่ามีผู้ป่วยประมาณ 600,000 คน ซึ่งปีนี้กรมสุขภาพจิตมีนโยบายขยายผลให้การดูแลคุณภาพชีวิตของญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพบริการผู้ป่วยของประเทศ เนื่องจากผลของการดูแลของญาติจะเป็นตัวพยากรณ์อาการของผู้ป่วยโดยตรง หากผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีไปด้วย ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะสำเร็จแล้ว จะใช้ในเขตสุขภาพและโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งต่อไป


ด้านนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เผยจากการทดลองนำแบบประเมินคุณภาพชีวิตของญาติที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทไปใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคจิตเภท ของรพ.จิตเวช นครพนมกว่า 2 เดือน ได้ประเมินผู้ให้การดูแลผู้ป่วยแล้ว 300 คน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนอาการของผู้ป่วยจิตเภทก็ดีตามไปด้วย คืออาการคงที่ ไม่มีอาการกำเริบ โดยรพ.ได้พัฒนาให้สามารถประเมินผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code