กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเอกชน ตรวจยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาว ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วย

ที่มา :  แนวหน้า


กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเอกชน ตรวจยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาว ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมวิทย์ฯ เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยมะเร็งตามแนวทางการแพทย์แม่นยำร่วมมือภาคเอกชน ตรวจยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วย


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตามแนวทางการแพทย์แม่นยำเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับภาคเอกชน บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการชุดตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCRABL mRNA สำหรับตรวจติดตามการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (Chronic Myelogenous Leukemia; CML) ในการรักษาด้วยยา Imatinib ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560-2561 ได้ให้บริการตรวจฟรีแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ที่ใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปแล้วจำนวน 900 ราย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 24 ไม่ตอบสนองต่อยาดังกล่าว ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรจะได้รับการเปลี่ยนยาที่เหมาะสมด้วยยาอื่นในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ.2562 จะช่วยเหลือ ผู้ป่วยโดยการตรวจฟรีเพิ่มอีก 498 ราย


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML สามารถรับการรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าฟรีตามสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยามะเร็งมุ่งเป้า Imatinib เป็นยาตัวแรกที่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML นี้ คิดค้นโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ.2561 โดยยา Imatinib จะออกฤทธิ์โดยตรงต่อยีนมะเร็งที่เป็นสาเหตุของโรคและทำให้โรคสงบลงได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อยาดีจะสามารถยืดอายุผู้ป่วยโดยเฉลี่ยถึง 8 ปี ซึ่งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่หากผลการตรวจบ่งชี้ว่ายา Imatinib ไม่สามารถควบคุมโรคมะเร็งได้ และอาจเพิ่มความเสี่ยงที่โรคจะลุกลามหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจติดตามประสิทธิภาพการรักษาด้วยยา Imatinib โดยตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR-ABL mRNA ชนิดกลายพันธุ์ที่อยู่บนโครโมโซมที่ผิดปกติ Philadelphia Chromosome ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งชนิดนี้


นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ.2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการให้บริการฟรีในการชุดตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCR-ABL mRNA โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา RQ-PCR ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สำหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการรักษามะเร็งชนิดนี้ด้วยยาที่เหมาะสมกับตนเองโดยการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลการดำเนินโครงการในปีพ.ศ.2560-2561 ได้ให้บริการตรวจฟรีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ไปแล้วที่จำนวน 900 ราย พบว่า ร้อยละ 24 ของผู้ป่วยที่ได้รับยา Imatinib ติดต่อกันมานาน 6 เดือนไม่ตอบสนอง ต่อยา ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการเปลี่ยนยาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2562 จะสนับสนุนการตรวจฟรีอีก 498 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษา


"การตรวจวัดปริมาณยีนลูกผสม BCRABL mRNA ชนิดกลายพั นธุ์ นับว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการรักษาโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาชนิด ที่ให้การรักษาที่เหมาะสม และช่วย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยตามแนวทาง การแพทย์แม่นยำที่รัฐบาลกำลังผลักดันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น และแม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วย ที่อยู่ในสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังไม่สามารถเบิกค่าตรวจได้ แต่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการตรวจดังกล่าวมากยิ่งขึ้น จึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพ" นายแพทย์โอภาสกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ