กรมพินิจฯเผยกว่า 33 % ที่เสพยาเป็นเด็กวัยเรียน

เหตุถูกเพื่อนชักชวน คบเพื่อนไม่ดี

 

กรมพินิจฯเผยกว่า 33 % ที่เสพยาเป็นเด็กวัยเรียน          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติราชการ การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

          นายธวัชชัย ไทยเขียว รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รักษาราชการแทนอธิบดีฯ ได้บรรยายสรุปถึงบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาและคดีครอบครัวภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนระหว่างตรวจพิสูจน์สารเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่า ในรอบปี 2550 มีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดทั่วประเทศ จำนวน 51,218 ราย

 

            โดยจำแนกเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ร้อยละ 26.93% ยาเสพติด 24.2% และยังพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 33.74% อยู่ในวัยเรียน สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการถูกเพื่อนชักชวนหรือคบเพื่อนถึงร้อยละ 38.3% และในจำนวนทั้งหมดมีครอบครัวแตกแยกร้อยละ 50.72%

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 07-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code