กรมควบคุมโรค เตือนระวังไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก ชี้ ระบาดหนักช่วงเปิดเทอมใหม่ นักเรียนติดเพียบ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

                    กรมควบคุมโรค เตือน เปิดเทอมใหม่ โรคไข้หวัดใหญ่และมือเท้าปาก ระบาดหนักในโรงเรียน พบ เด็กติดไข้หวัดใหญ่แล้ว 5,018 คน ป่วยโรคมือเท้าปากอีก 1,358 ราย

                    นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่นักเรียนเปิดเทอมแล้ว ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนและมีกิจกรรมร่วมกัน อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ได้ อีกทั้งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โรคมือเท้าปากก็มักพบได้บ่อยในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วย

                    โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.–4 พ.ค.67 มีผู้ป่วย สะสมจำนวน 13,862 ราย ผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยสถานการณ์โรค 8 สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 10–17) มีผู้ป่วย 5,081 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 2,937 ราย

2) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 1,005 ราย

3) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 604 ราย

4) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 535 ราย

พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ

                    ขณะที่ สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.–4 พ.ค.67 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,358 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสถานการณ์โรค 8 สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ 10-17) มีผู้ป่วย 372 ราย แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

1) จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 164 ราย

2) จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 111 ราย

3) จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 67 ราย

4) จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 30 ราย

พบมาก ที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี รองลงมาคือ 2 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ

                    นายแพทย์ทวีชัย กล่าวต่อว่า ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคล เมื่ออยู่ในที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันจำนวนมาก ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

                    ส่วนการป้องกันโรคมือเท้าปาก ครูพี่เลี้ยงควรคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แจ้งผู้ปกครองมารับเด็กไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากมีเด็กป่วยจำนวนมากอาจต้องพิจารณาปิดชั้นเรียน ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีไข้ร่วมกับมีแผลในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ควรรีบไปพบแพทย์ และให้หยุดเรียน ไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัว หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานที่มีอาการป่วยไปในที่ชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น บ้านบอล ห้างสรรพสินค้า เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันการระบาดในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code