กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปีนี้

ที่มา : เดลินิวส์


กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปีนี้ thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปี 61 เดินหน้าขยายให้ครบทุกแห่งรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ลงนามประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด กทม. เพิ่มเติมอีก 6 โรงเรียน ได้แก่  1.โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ เขตหนองจอก  2. โรงเรียนวัดเทพลีลา  เขตบางกะปิ 3.โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท 4.โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เขตภาษีเจริญ 5.โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ(กุกลางกูรอุปถัมภ์)  เขตประเวศ และ 6.โรงเรียนอยู่เป็นอนุสรณ์ เขตประเวศ โดยจะทำการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ตามแผนกทม.จะมีการเพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วมให้ได้ปีละ5แห่ง เพื่อรองรับการเพิ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสมีแนวโน้มสูงขึ้น และผู้ปกครองต้องการหาสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาพิเศษใกล้บ้านและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงจนเกินไป


ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปตามความพร้อมของโรงเรียน กทม. จำนวน 128 โรงเรียน มีนักเรียนการศึกษาพิเศษ รวม 3,782 คน ซึ่งจะเป็นการศึกษารูปแบบที่ให้เด็กพิเศษ และนักเรียนทั่วไป เรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน โดยเด็กพิเศษจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ในวิชาดนตรี ศิลปะ พละศึกษา สุขศึกษา และวิชาอื่นๆ แต่ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น จะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกจากกัน เนื่องจากในกลุ่มเด็กพิเศษจะมีพัฒนาการ ความเข้าใจในทักษะดังกล่าวช้ากว่าเด็กปกติ


โดยในอนาคตตามเป้าหมายของ  กทม.ต้องการที่จะให้ทุกโรงเรียนในสังกัด คือ 436 โรงเรียนสามารถรับเด็กพิเศษได้ โดยจะต้องทยอยฝึกอบรมให้แก่ครู หรือจ้างครูเฉพาะทางเพิ่มเติม  รวมถึงจะต้องปรับโครงสร้างบุคลากร โดยในโรงเรียนจะต้องมีนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ที่จะสามารถแนะนำการดูแลเด็กพิเศษให้กับครูคนอื่นๆ ด้วย   ทั้งนี้ในอนาคตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  อาจจะมีสาขาคณะศึกษาศาสตร์ ด้านการสอนเด็กพิเศษด้วย เพื่อให้ กทม.สร้างบุคลากรในส่วนนี้ได้เอง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ