กทม.สอนหลักสูตรเด็กเอาตัวรอด

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


กทม.สอนหลักสูตรเด็กเอาตัวรอด thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงเรียน กทม.จัดหลักสูตรสอนเอาตัวรอด แก้ปัญหาเด็กในกรุงเจอภัยรอบด้าน


นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กทม.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรงเรียน ซึ่งนอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติแล้ว กทม.ได้วางแนวทางเสริมสร้างหลักสูตรความรู้รอบตัว เพิ่มการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ โดยตนได้มอบนโยบายเพิ่มเติมเสริมสร้างความรู้นักเรียนใน 3 ด้านคือ 1.หลักสูตรโภชนาการและการดูแลตนเองซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ร่ายการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งสำนักการแพทย์จะเป็นผู้สนับสนุนความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม 2.หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยกทม.ได้วางแนวทางให้ศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนในสังกัดกทม.มีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นช่วยเหลือผู้อื่นในด้านต่างๆทั้งการหยุดหายใจแบบเฉียบพลัดการจมน้ำ เป็นต้น และ 3.หลักสูตรการเอาตัวรอดจากสาธารณะภัยต่างๆ ทั้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ การปฏิบัติตนเมื่อเจอภัยอย่างถูกต้อง


นพ.พิชญา กล่าวต่อว่า การเสริมสร้างความรู้รอบตัวที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กมีความรู้ที่หลายหลาย สามารถปฏิบัติตนใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งกทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรรูปแบบดังกล่าวบูรณาการความรู้ และเข้าอบรมความรู้ให้แก่นักเรียนทั้ง 437 โรงเรียน โดยจัดลำดับความรู้ตามช่วงชั้นของนักเรียน นอกจากนี้จะทำการอบรมความรู้เฉพาะทางให้แก่ครูผู้สอน เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างถูกต้อง ได้ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์มากที่สุดอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code