กทม.-สสส.ส่งเสริมสุขภาพคนเมือง

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กทม.-สสส.ส่งเสริมสุขภาพคนเมือง thaihealth


ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงฯในตึกสูง กทม.จับมือสสส.-ลุมพินีคอนโด พัฒนาต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมสุขภาพคนเมืองในตึกสูง เปิดคอร์สส่งเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาล และป้องกันโรค หลังพบวิถีคนเมืองผุดตึกสูงถึง 39,000 แห่ง รองผู้ว่าฯกทม.ตั้งเป้าลดภาวะความเสี่ยง “เบาหวาน-ความดัน” คนกรุง


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสุขในชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย”


ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.มีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ประชาชนมีความปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อจำกัดในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง จึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพอนามัยของคนกทม.ร่วมกับบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีจำนวนผู้อยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมีเนียมจำนวนมากและมีการจัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่ และสสส.ที่มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทางกทม.จะสนับสนุนวิทยากรเพื่อจัดอบรมความรู้และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสุขภาวะที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้จัดการชุมชนลุมพินี และอาสาสมัครกทม.-สสส.ส่งเสริมสุขภาพคนเมือง thaihealthของชุมชนลุมพินี ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคนเมือง โดยเฉพาะเป้าหมายการทำให้คนกทม.ลดการเป็นเบาหวานและความดัน


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนเมืองเริ่มหันมาอยู่ในตึกสูงมากขึ้น เห็นได้จากจำนวนอาคารชุดที่จดทะเบียนกับกรมที่ดินในกทม.ในปี 2558 มีจำนวนถึง 38,826 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 35,243 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 10% เพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป สสส.จึงนำองค์ความรู้จากสากลถึงวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยในตึกสูงมาประยุกต์ใช้ปรับกับบริบทของสังคมไทยในการส่งเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนชุดความรู้และวิทยากรที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ สื่อรณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ พร้อมกับเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้การทำงานนำร่องของตึกสูงจากคอนโดลุมพินีจะมีการถอดบทเรียนการทำงานเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารสูงที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพต่อไป


นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ชุมชนลุมพินีถือเป็นอาคารชุดที่มีผู้อยู่อาศัยถึง 110 โครงการ มีจำนวนผู้พักอาศัยถึง 130,000 คน จึงต้องอาศัยการจัดการอาคารที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้อยู่อาศัยโดยได้จัดกิจกรรมชุมชนน่าอยู่เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือระหว่างกทม.และสสส. จะสนับสนุนการประสานงานกับนิติบุคคลให้สามารถใช้พื้นที่ชุมชนลุมพินีเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินีและประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชน และผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัย

Shares:
QR Code :
QR Code