กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ

กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากล


กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ thaihealth


นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากศูนย์อำนวยการออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6 th  ISPAH Congress; the international Congress on Physical Activity and Public Health) ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.59 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านนโยบายและวิชาการ เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุภาพ อีกทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากล


สำหรับการประชุม ISPAH 2016 ประเทศไทยจะได้นำเสนอความร่วมมือของ กทม.และ สสส.ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยนำยุทธศาสตร์ของ สสส. ด้านแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมทุกช่วงวัย สร้างพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน ที่สาธารณะ และทางสัญจร รวมถึงลดเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการนั่ง การอยู่หน้าจอ และการเดินทาง ขับเคลื่อนไปพร้อมกับแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างมหานครแห่งความสุข มหานครแห่งความปลอดภัย ผ่านการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ การบริการสาธารณสุข และจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรมทางกายต่างๆ อย่างทั่วถึง


อีกทั้งจะมีการนำเสนอและต่อยอดโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมจะได้นำเสนอผลงานเด่น การปฏิบัติที่สำเร็จและเป็นเลิศ นวัตกรรม รวมถึงขยายบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานยุทธศาสตร์สู่นานาชาติ ในการร่วมกำหนดทิศทางโลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความตื่นตัวด้านวิชาการ และการผลักดันนโยบายในระดับนานาชาติต่อไป


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code