กทม.จัดอบรมจนท.ค้นหาเด็กไร้สัญชาติ

ที่มา : แนวหน้า


กทม.จัดอบรมจนท.ค้นหาเด็กไร้สัญชาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิฮันส์ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมสนับสนุนเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการช่วยเหลือตามกฎหมาย เด็กไร้สัญชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ 


นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการค้นหาเด็กไร้สัญชาติ เด็กไร้สถานะทางทะเบียน ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการให้มีตัวตน จากการตรวจสอบโดยส่งแบบสำรวจไป 50 เขต ส่งรายงานแล้ว 30 เขต พบเด็กไร้สัญชาติกว่า 1,000 ราย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะขาดโอกาสในการพัฒนา ขาดโอกาสในการศึกษา ไม่ได้รับความคุ้มครองและดูแลด้านการรักษาพยาบาล ปัจจุบันแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ เด็กไร้สัญชาติกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดการปัญหาและหาแนวทางในการดูแลเด็กไร้สัญชาติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมีแนวทางชัดเจนขึ้นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร และการประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กไร้สัญชาติให้ได้รับสวัสดิการการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพขั้นพื้นฐานตามสิทธิตามกฎหมาย


ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมดำเนินการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านสวัสดิการต่างๆ โดยสำนักงานสวัสดิการสังคม มีคณะกรรมการพิจารณาคำร้องจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต ซึ่งจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือปัญหาความจำเป็นต่างๆ เช่น ความยากจน ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล ทุนฝึกอาชีพ ค่าซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานอื่นส่งต่อให้ความช่วยเหลือ อาทิ กองทุนคุ้มครองเด็กบ้านพักเด็กกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code