จำนวนการเข้าชม : 53,622 ครั้ง

“โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

หลักการและเหตุผล

                    สถานการณ์สุขภาพคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่  เช่น  โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย อุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ โดยการที่คนเรามีสุขภาพดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงผลจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำให้มีสุขภาพดีด้วย เช่น การมีถนนหรือเส้นทางสัญจรที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การอยู่ในที่อยู่อาศัย โรงเรียน ที่ทำงาน หรือชุมชน ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี

                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางปัญญา และสุขภาพทางสังคม ซึ่งการทำงานของ สสส. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

                    ด้วย สสส.เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ผนวกกับความเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพดีได้ สสส. จึงดำเนิน โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อปลูกฝังความคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                    1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง 
                    2. บ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

                   เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

                    ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
                    1. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่ทำการสมัคร
                    2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
                    3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจาก สสส. เท่านั้น

หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

โจทย์หลัก :

                    นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน (เชิงพื้นที่) และ/หรือเชิงสังคม (เชิงประเด็น) และสามารถขยายผลในวงกว้าง
                    โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
                    • ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 - 6) 
                    • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - 6)

                   1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
                    2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 
                    3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

                    1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
                    2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 
                    3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (เป็นไฟล์word)

                    โดยแบบฟอร์มทั้ง 3 ประกอบด้วย
                    1) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
                    2) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
                              1. ชื่อโครงงาน
                              2. อธิบายสถานการณ์สุขภาพที่ต้องการแก้ไข หรือเป็นปัญหา
                              3. ทำไมถึงสนใจที่จะแก้ปัญหานี้
                              4. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้
                              5. อธิบายแนวคิดนวัตกรรม 
                              6. อธิบายกระบวนการ/ วิธีการทำงาน
                              7. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาและการใช้ประโยชน์ 
                              8. ผลการทดลอง/ทดสอบ เบื้องต้น (ถ้ามี)
                              9. ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์
                              10. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
                    ทั้งนี้ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
                    3) แบบฟอร์ม ThaihHealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบัน

                    ส่งแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง โดยกำหนดให้เอกสารแนบทั้งหมดเป็นไฟล์สกุล .pdf มาที่ E-mail : inno@thaihealth.or.th

ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม วันที่
  • เปิดโครงการและรับสมัครข้อเสนอโครงการประกวด
8 พฤศจิกายน 2560
  • ปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการประกวด
28 ธันวาคม 2560
  • ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1
15 มกราคม 2561
  • นำเสนอผลงานของ 20 ทีมที่ผ่านรอบที่ 1
27 มกราคม 2561
  • ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2
8 กุมภาพันธ์ 2561
  • 10 ทีมที่เข้ารอบเข้าเวิร์กช็อปร่วมกับ สสส.และรับงบประมาณจาก สสส. ทีมละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
23 - 25 มีนาคม 2561
  • ปิดรับการส่งผลงานรอบสุดท้าย
2 กรกฎาคม 2561
  • นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย
26 กรกฎาคม 2561
  • ประกาศผลทีมชนะเลิศทั้งสองระดับ
27 กรกฎาคม 2561

* ทั้งนี้การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ สสส.เห็นสมควร

 


ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

+