ThaiHealth Academy เปิดหลักสูตรใหม่! พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ThaiHealth Academy เปิดหลักสูตรใหม่! พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกันผ่านกระบวนการคิดแบบผู้นำ ทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ และจัดการสถานการณ์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ Link ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3JBlgcC

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สร้างกรอบความคิดของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
 • มีทักษะของการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ GreenVersation เพื่อสร้างความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

หัวข้อการเรียนรู้

 • ลักษณะของกระบวนการคิดที่แตกต่างกันระหว่าง Proactive (เชิงรุก) และ Reactive (เชิงรับ)
 • การขยายกรอบความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
 • Wine glass model (Relationship stage)
 • เข้าใจละดับขั้นของความสัมพันธ์สามารถวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
 • PIA model จุดวิกฤติของการสนทนา การสื่อสาร และทำให้พลาดเป้าหมายที่คาดหวัง
 • เข้าใจหลักสำคัญของ GreenVersation เพื่อสร้างความร่วมมือและมิตรภาพ
 • วิธีสื่อสารสะท้อนความรู้สึกแบบ 5I (Reflection) พื้นฐานสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม

รูปแบบการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในรูปแบบ On-site Training

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 27-28 มีนาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น.

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 12 ชั่วโมง จำนวนคนที่เปิดรับ 30 คน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 2,290 บาท / คน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส.
 • ผู้จัดการ/รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการที่ต้องการเรียนรู้เรื่องความคิดของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความร่วมมือให้กับทีมงานในโครงการ

วิทยากร

อาจารย์นพพล นพรัตน์ จาก Acrosswork

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ThaiHealth Academy

โทรศัพท์ : 02-171-8656

Website : https://www.thaihealthacademy.com/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/byThaiHealthAcademy

LINE : thaihealth_academy

Shares:
QR Code :
QR Code