‘TEEN’S MIND’ แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่นป้องกัน ‘ท้องไม่พร้อม’

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'TEEN'S MIND' แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่นป้องกัน 'ท้องไม่พร้อม' thaihealth


เปิดตัวแอพพลิเคชัน "TEEN'S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น" ช่วยพ่อแม่เข้าใจลูก เพิ่มสายสัมพันธ์ ภูมิคุ้มกันลูกวัยรุ่น ป้องกันท้องไม่พร้อม ห่างไกล ยาเสพติด หมอเผยไทยมีแม่วัยรุ่นวันละเกือบ 250 คน ปีหนึ่งประมาณแสนคน ชี้เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น 1 ใน 7 มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้า พร้อมแนะผู้ปกครองดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นใช้ปรับบทบาทพ่อแม่เป็นผู้ฟัง ที่ดี สื่อสารเชิงบวก คอยถามและเลิกสั่งลูก


เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการมหิดลโมเดล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และ สสส.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "TEEN'S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น" เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยผู้ปกครองเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกวัยรุ่น


ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ กล่าวถึงสถานการณ์ ว้าวุ่นของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พัฒนาเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลลูกหลาน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2559 ให้มีอัตราการคลอดไม่เกิน 25 คนต่อ วัยรุ่นหญิง 1,000 คน


ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมอนามัย พบว่า วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไทยมีแม่วัยรุ่นตก วันละเกือบ 250 คน ปีหนึ่งประมาณแสนคน และแต่ละปีแม่วัยรุ่น 1 ใน 7 ของการคลอดทั้งหมด แนวโน้มเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาล่าช้า เป็นปัญหาต่อคุณภาพประชากรของไทย ทั้งนี้งานวิจัยทั่วโลกชี้ชัดว่าพ่อแม่เป็นกลุ่มแรกที่มีความสำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ด้วยการสื่อสารเชิงบวก การให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่ลูก ซึ่งแอพพลิเคชันจะช่วยการคุยของพ่อแม่ไม่ใช่การสั่งในความรู้สึกของลูกได้


'TEEN'S MIND' แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่นป้องกัน 'ท้องไม่พร้อม' thaihealth


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก และอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน คือปี 2559 ไทย มีแม่วัยรุ่น 42.5 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน สูงเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์ โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ขาดทักษะและความเท่าทันต่อการดูแลอารมณ์ของตนเอง รวมถึงช่องว่างของการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัว


"จากงานวิจัยสำรวจพบว่า เด็กวัยรุ่นที่มีการรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับพ่อแม่ จะมีภูมิป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ดี เนื่องจากระหว่างการรับประทานอาหารเย็น ทำให้เกิดการสื่อสาร การใช้เวลาร่วมกัน ความใกล้ชิด ความผูกพันในครอบครัวเกิดขึ้น ดังนั้นแอพพลิเคชัน TEEN'S MIND เครื่องมือ สร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น จะเป็นตัวช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองได้ใช้เพื่อหาข้อมูลและช่วยตอบคำถามของผู้ปกครองผ่านมือถือ ให้เข้าใจและสื่อสารกับลูกหลานได้ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มสัมพันธ์ ภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานไม่ใช่เพียงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยังป้องกันการก้าวร้าวพลาดเข้าไปในวงจรยาเสพติด ความรุนแรงและการพนันต่างๆ อีกด้วย จึงอยากเชิญชวนผู้ปกครองมาใช้พัฒนาแอพพลิเคชันดังกล่าว" พญ.อัมพร กล่าว


'TEEN'S MIND' แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่นป้องกัน 'ท้องไม่พร้อม' thaihealth


พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่ใช้สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าใช้สมองส่วนการคิดวิเคราะห์ เหตุผล อีกทั้งสภาพแวดล้อม โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เด็กสามารถทำหลายๆ อย่างได้พร้อมกัน การจะมีสมาธิหรือโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปค่อนข้างยาก และจะมีความอดทนต่ำ ไม่ชอบการรอคอย เพราะทุกอย่างตอนนี้รวดเร็วไปหมด ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเข้าใจลูกวัยรุ่น และปรับบทบาทของตัวเองให้เป็นผู้ฟังที่ดี ทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และ ซักถามมากกว่าการเป็นผู้ออกคำสั่งสอน รวมถึงต้องรู้จักการสื่อสาร ทำให้ลูกกล้าเล่า กล้าพูดกับตนเอง และอย่าคาดหวังกับ ลูกฝึกให้เขาคิดแก้ปัญหา ซึ่งแอพพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยพ่อแม่ในการสื่อสารและเข้าใจลูกได้


พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า โครงการมหิดลโมเดล : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลวัยรุ่นในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลอย่าง บูรณาการ ซึ่งในฐานครอบครัว ถ้าพ่อแม่มีการสื่อสารที่ดี พูดคุยกับลูก ทำความเข้าใจลูก พบว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ และการห่างไกลยาเสพติดจะดีขึ้น การมีสื่อแอพพลิเคชัน TEEN'S MIND ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง ผสมผสานนำความสาระกับความบันเทิง ทำให้พ่อแม่เข้าถึงจิตใจลูกและพัฒนาเพื่อให้ลูกเกิดรอยยิ้ม โดยผู้ปกครองสนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน TEEN'S MIND ได้แล้ววันนี้


'TEEN'S MIND' แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่นป้องกัน 'ท้องไม่พร้อม' thaihealth


วิธีใช้แอพเลี้ยงลูกวัยรุ่น วรวุฒิ ชุณหพงษ์ CEO บริษัทเวอร์นิตี้ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน TEEN'S MIND กล่าวว่า ประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน และครอบคลุมหลากหลายเรื่องราวของลูกวัยรุ่น ได้แก่


1.บ้านของเรา เปิดโอกาสให้ ผู้ใช้งานได้ร่วมสนุก และเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นโดยร่วมสนุกผ่าน Interactive VDO ที่ให้ความรู้คู่ความสนุก โดยแบ่งเป็น 6 ห้องย่อย คือห้องแต่งตัว-เรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจวัยรุ่น , ห้องน้ำเรื่องโรคซึมเศร้า ,ห้องนอน-เรื่องเพศสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ , ห้องนั่งเล่น-เรื่องสื่อสารเพื่อความเข้าใจ , ห้องอาหาร-เรื่องเหล้าบุหรี่ยาเสพติด และห้องทำงาน-เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์


2.ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น กิจกรรมที่น่าสนใจ 3.สไมล์เซ็นเตอร์ เปรียบเสมือนโอเปอเรเตอร์แบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยค้นหา คำตอบจากคำถามที่ผู้ใช้อยากรู้ โดยผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อไปอ่านคำตอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อัตโนมัติ 4.คลินิก ค้นหาคลินิกวัยรุ่น และคลินิกด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ใกล้บ้าน โดยใช้ GPS และโทรศัพท์คลินิก สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องวัยรุ่น


และ 5.เพื่อนบ้าน เป็นกระทู้ออนไลน์ที่ตั้งขึ้นโดยผู้ใช้ แยกเป็น 6 สถานที่ ที่มีหัวข้อกระทู้แตกต่างกัน อาทิ ร้านตัดผม-การเปลี่ยน วัยรุ่น ,ร้านกาแฟ-การสื่อสาร , ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่-การใช้สื่อสังคมและอิเล็กทรอนิกส์ ,ไนท์คลับ-เหล้าบุหรี่และยาเสพติด, โรงหนัง-เพศและความสัมพันธ์ ,ค่าย-การใช้ชีวิตและปัญหาทั่วไป


นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ของฉัน คือ ผู้ใช้เป็นคนตั้งเองและกระทู้บันทึก คือกระทู้ที่ผู้ใช้ชื่นชอบและต้องการเก็บไว้ โดยฟังก์ชั่น เพื่อนบ้านนี้ ผู้เชี่ยวชาญคอยเข้าไปตอบกระทู้ และเลือกกระทู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่นมาเป็น กระทู้แนะนำอย่างสม่ำเสมอ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS หรือสอบถามได้ที่ โทร.02-849-6115

Shares:
QR Code :
QR Code