SOOK Travel "ตลุยทุ่งนา พาดำนาเกี่ยวข้าว เข้าใจเกษตรวิถี ขี่รถกระแทะ และเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน"

featured

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม SOOK Travel “ตลุยทุ่งนา พาดำนาเกี่ยวข้าว เข้าใจเกษตรวิถี ขี่รถกระแทะ และเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ณ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้จูงมือลูกหลานออกมาสูดดมบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์ปราศจากควันพิษ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิต เช่น การปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของคนไทยสมัยก่อน พร้อมการขี่ควายและดำนาท่ามกลางลมเย็นๆ ที่พัดผ่านเข้ามาในช่วงต้นฤดูหนาว ณ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี

Shares:
QR Code :
QR Code