sook training ความสุข Flow of Life และการเข้าใจตนเอง

featured

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรม sook training ความสุข Flow of Life และการเข้าใจตนเอง โดยอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู นักคิดนักเขียนอิสระ หนึ่งในผู้บุกเบิกกระบวนการ “สุนทรียสนทนา” ณ ศูนย์พัฒนาบุคคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ 25

Shares:
QR Code :
QR Code