Primary Healthcare ดูแลสุขภาวะแรงงาน

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก เวทีสรุปบทเรียน “การยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ มีความปลอดภัยในการทำงาน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและความเหลื่อมล้ำทางสังคม”


ให้สัมภาษณ์โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ


Primary Healhtcare ดูแลสุขภาวะแรงงาน thaihealth


กลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย ล้วนเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของอาเซียน หากไม่มีพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ระบบธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ไม่มีทางที่จะเติบโตได้ งานจะมีคุณภาพได้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย


ด้วยภารกิจหลักของ สสส. นั้นคือการสร้างเสริมการ “ป้องกัน”ก่อน “รักษา” เพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกอาชีพ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้าน บ่อยครั้งที่มักจะได้ยินถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม และการแก้ไขปัญหาที่ดีนั้นล้วนต้องแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือการ สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ด้วยการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี กินอาหารที่ดี มีกิจกรรมทางกาย ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งการมีสุขภาวะที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่าย เราเชื่อว่าสุขภาวะทางกายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำพาทุกคนให้มีความสุขได้ การจะมีความสุขได้สุขภาวะต้องมีหลายมิติ ความปลอดภัยในการทำงาน ช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพมีสูงมาก จึงต้องช่วยกันหนุนเสริมในหลากหลายมิติ เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพ สสส. ไม่ได้สนับสนุนแค่งบประมาณเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนในเรื่องงานวิชาการ สื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ วิทยากร รวมไปถึงแอปพลิเคชั่นด้วย


Primary Healhtcare ดูแลสุขภาวะแรงงาน thaihealth


“เป้าหมายของ สสส. ในการขับเคลื่อนสุขภาวะแรงงานคือ คนทำงานมีสุขภาวะครบทุกมิติ ปัญหาสุขภาวะในแต่ละโรงงาน แต่ละสถานประกอบการไม่เหมือนกัน เรื่องต่อมาคือการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย นำเอาปัญหา ความเสี่ยง ซึ่งจะออกมาจากฐานของงานที่ทำ ปัญหาบางเรื่องเกินกว่าที่คนตัวเล็ก ๆ อย่างผู้ใช้แรงงานจะมาแก้ไขกันเอง เรื่องหนึ่งที่พยายามจะจูงใจ มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อจะเอาไปบอกสถานประกอบการอื่น ๆ ว่าการลดต้นทุนจากการเสียค่าใช้จ่ายด้วยการป้องกัน แล้วหันมาทำเรื่องสร้างเสริมสุขภาพจะคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับผลที่จะได้รับ” นางภรณีกล่าว


 


Primary Healhtcare ดูแลสุขภาวะแรงงาน thaihealth


นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน กล่าวว่า ในส่วนของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และสหภาพแรงงาน หน่วยงานที่ทำงานร่วมกันได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๆ ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและสังคม หลังจบการเสวนาในครั้งนี้เราก็จะผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ทั้งกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ทำให้มีการต่อยอดการป้องกันและรักษาสุขภาพ


“สสส. ให้ความสำคัญเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพหลายมิติ การทำงานที่ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ ถ้าเราพึ่งพาเฉพาะหน่วยงานของรัฐก็จะมีระเบียบในเรื่องต่าง ๆ เข้ามา แต่พอ สสส.เข้ามาสนับสนุน เราก็สามารถหมุนประเด็นต่าง ๆ แก้ไขตัวบทกฎหมายได้ แก้ไขกฎกระทรวงได้ และได้รับการตอบสนองที่ดีจากรัฐบาลด้วย” นายมนัสกล่าว


 


Primary Healhtcare ดูแลสุขภาวะแรงงาน thaihealth


เพราะพี่น้องกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปรียบเสมือนรถที่มีสมรรถนะพร้อมที่จะเดินทาง สสส. และภาคีเครือข่ายพร้อมที่จะผลักดัน หนุนเสริมให้ผู้ใช้แรงงานไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้าน เพราะเชื่อว่าผลของงานจะดีได้ คุณภาพชีวิตต้องดีด้วย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code