PALLIATIVE CARE ดูแลแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

                    ที่มา : กรมการเเพทย์

แฟ้มภาพ

                    วันการดูแลแบบประคับประคองสากล เป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นของการดูแลแบบประคับประคอง รวมถึงการมีอยู่ของสถานพยาบาลกึ่งบ้าน เพื่อให้ผู้คนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองที่เน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้ โดยกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี

                    นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งต่าง ๆ อันเป็นชนวนไปสู่สงคราม ทำให้แนวคิดหรือธีมของวันการดูแลแบบประคับประคองสากลของปีนี้คือ Healing Hearts & Communities เพื่อสะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งความตึงเครียด ความหวาดกลัว ความทุกข์ทรมาน และความเศร้าโศกจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนและสังคมต้องการการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

                    แพทย์หญิงชุติมา สิมะสาธิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง มีการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองและเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีการจัดงานวันการดูแลแบบประคับประคองสากลขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง และผู้คนส่วนใหญ่มักเห็นว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นเรื่องไกลตัว มักจะนึกถึงเมื่อมีอาการเจ็บป่วยทรุดหนัก หรืออยู่ในระยะท้าย ๆ ทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคองเข้าถึงการรักษาไม่ถึงร้อยละ 10 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้พบว่า การดูแลแบบประคับประคองเป็นเรื่องสำคัญ และควรมีการพูดคุยสื่อสารกันแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างที่ผู้ป่วยต้องการจริง ๆ

                    วันการดูแลแบบประคับประคองสากลมีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งเป็นการรักษาที่สามารถให้ควบคู่ไปกับการรักษาหลักได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยค้นหาความต้องการสุดท้าย และสามารถวางแผนการดูแลตัวเองล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างที่ผู้ป่วยต้องการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการเข้าถึงการรักษาแบบประคับประคองควบคู่ไปกับการรักษาหลัก หากผู้ป่วยต้องการการรักษาแบบประคับประคอง สามารถแสดงความจำนงกับแพทย์ หรือพยาบาลของท่านได้  โดยสามารถใช้ได้ในทุกคน ทุกสิทธิ์การรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ