MOU โครงการสานพลังมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย

                    ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เเฟ้มภาพ

                    5 สถานประกอบการ ร่วมทำบันทึก MOU โครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย

                    ณ ห้องใบเงิน โรงแรมใบบุญเพลส อ.เมือง จ.เลย นายปรเมศว์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ได้กล่าวรายงาน เปิดพิธีทำการบันทึกความร่วมมือ โครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย จัดทำบันทึกความร่วมมือ “MOU” ของสถานประกอบการที่มีบุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.และ สอจร. โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการที่มีพนักงาน/ลูกจ้างในความดูแล รวมถึงสถาบันครอบครัว (พ่อ แม่ลูก หลาน) ในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 5 สถานประกอบการ คือ 1) บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัดสาขาเลย 2) บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด 3) บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด 4) บริษัท ใบบุญเมืองเลย จำกัด 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์

                   จากโครงการคาคว่ามีบุคลากรพนักงานลูกจ้าง ประมาณจำนวน 500 คน ได้ให้ความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน คือ การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ไม่ขับขี่รถในขณะมีอาการมึนเมาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด และไม่นำรถจักรยานยนต์ ที่มีสภาพไม่ปลอดภัย มาขับขี่บนทางสาธารณะ

                    โครงการในครั้งนี้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับเกียรติเป็นประธานและได้กล่าวเน้นย้ำกำชับให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้างของผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎของจราจรเพื่อความปลอดภัยในท้องถนนและเป็นต้นแบบอย่างของการปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การไป – กลับ จากบ้านมายังที่ทำงานในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรสถาบันครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน

Shares:
QR Code :
QR Code