MOU รัฐ-เอกชนประกาศเจตนารมณ์ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม”

featured

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ Workability Thailand ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจและการศึกษาชั้นนำริเริ่มโครงการประกาศเจตนารมณ์หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (Declaration of Welcome Disability) เพื่อรณรงค์การสร้างเจตคติและความตระหนักรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการในฐานะพลเมืองของสังคมที่มีความสามารถสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการเป็นพลังและหุ้นส่วนทางสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “คนไทยทุกคนต้องมีงานทำ” ที่หมายรวมถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย ณ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/64LqxZ

Shares:
QR Code :
QR Code