MOU พัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ) ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ) ในสถานศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=340774

Shares:
QR Code :
QR Code