MOU พัฒนาศักยภาพเภสัชกร จิตวิทยาสุขภาพ และพฤติกรรมบำบัด

จิตวิทยาสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่องพัฒนาหลักสูตรการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านเภสัชกรรม ระหว่าง นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. ศ.ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ ThaiHealth Academy และ ศ.ดร.เภสัชกร พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=353398

Shares:
QR Code :
QR Code