MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน

ที่มาและภาพประกอบจาก เว็บไซต์สยามรัฐ


MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน thaihealth


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน


เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย 5หน่วยงาน 105 ชุมชน


MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน thaihealth


ที่ห้องประชุมเทศบาลนครอุดรธานี นายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย 5 หน่วยงาน  ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ,ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี  105 ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า  เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ชุมชนในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเป็นการณรงค์และประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้าจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นงดเหล้าเข้าพรรษา 105 ชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี


MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า 5 หน่วยงาน 105 ชุมชน thaihealth


นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการจัดให้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรับรู้ หวังลดปัญหาและความสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและยังเป็นการตัวอย่างที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมเอื้อต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Shares:
QR Code :
QR Code