MOU การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code