Let’s Exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ ตอน เฮฮากีฬาไทย

เฮฮากีฬาไทย

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566 ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกาย และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับคนพิการ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า “สสส. ภายใต้แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สนับสนุน และส่งเสริมคนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะการทำงาน สุขภาพ การบริหารจัดการเงิน ยังมีโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปี 2565 เกิดขึ้นทุกเดือน รวม 20 ครั้ง ในรูปแบบ Online และ Onsite เน้นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสามารถ ร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติ ต่อยอดได้ โดยมีคนพิการ และครอบครัวเข้าร่วม 697 คน และเดือนนี้ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า “Let’s Exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ : ตอน เฮฮากีฬาไทย” กีฬาสีเพื่อสร้างสุขภาวะของคนพิการ มีเดินขบวนพาเหรด ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังสุขภาพดี” กีฬาไทย เช่น ปิดตาตีปิ๊บ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนพิการไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดให้อยู่บ้าน จำกัดความสามารถในการทำกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน แบ่งเป็น คนหูหนวก 25 คน คนตาบอด 20 คน คนพิการทางการเคลื่อนไหว 22 คน บุคคลออทิสติก 25 คน และผู้ดูแล 8 คน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=340301

Shares:
QR Code :
QR Code