Kick off รพ.ราชพิพัฒน์ เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

สารพันธุกรรม

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) Kick off รพ.ราชพิพัฒน์ เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะพื้นที่ กทม. หนุนเสริมความรู้ให้คนทำงาน ประสานหน่วยงาน ตามกรอบบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สปสช. สสส. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีการส่งมอบบัตรประชาชนให้กลุ่มคนไทยไร้สิทธิ ที่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจ DNA เพื่อเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=348379

Shares:
QR Code :
QR Code