จำนวนการเข้าชม : 75,513 ครั้ง

“โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2”

หลักการและเหตุผล

                    ทุกวันนี้ คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิมมากมาย มีโรคที่เกิดขึ้นทั้งจากเชื้อโรค สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นการมีสุขภาพที่ดีนั้นต้องประกอบด้วย 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม และนั่นก็คือภารกิจของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ “ป้องกันก่อนรักษา”

                    ด้วยความเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงโลก และเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชน และเครือข่ายครูที่จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ สสส. จึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards) ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่แสดงความคิดความสามารถ บ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคมได้จริง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - 6) และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

                    สสส. มุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น “เมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ” โดยการบ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อบ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards) ครั้งที่ 2 จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                    1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง 
                    2. บ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

                   เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

โจทย์การประกวด :

                    การประกวดครั้งนี้ มีโจทย์หลักคือ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสามารถขยายผลในวงกว้างได้”
                    การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
                    • ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 - 6) 
                    • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คือ แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นิยาม :

การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) :

                    การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการสร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิธีการสมัคร *การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตามวันที่กำหนด แนบเอกสารและคลิปวิดีโอครบถ้วนตามกติกา

                    1. แบบฟอร์มการสมัคร จากเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/inno แบบฟอร์มทั้ง 3 ประกอบด้วย
                              1) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
                              2) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
                              3) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบัน
                    2. คลิปวิดีโออธิบาย/ บรรยาย แนวคิด วิธีการดำเนินการ โดยกำหนดดังนี้
                              1) คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
                              2) เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผิดกติกา
                    3. ส่งแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับและคลิปวิดีโอ มาที่ E-mail: inno@thaihealth.or.th โดยกำหนดดังนี้
                              1) แบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับ กรอกรายละเอียดเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง โดยกำหนดให้เอกสารแนบทั้งหมดเป็นไฟล์สกุล .PDF
                              2) คลิปวิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .MP4 ขนาด 1920x1080 (Full HD) โดยชื่อไฟล์เป็นชื่อทีมและสถาบันการศึกษา
                    4. ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562 (ไม่เกิน 18:00 น.)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (เป็นไฟล์word)

ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562 (ไม่เกิน 18.00 น.)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 - 6)

                   1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
                    2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
                    3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

                    1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
                    2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
                    3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

กำหนดการ

กิจกรรม วันที่
  • เปิดโครงการและรับสมัครข้อเสนอโครงการประกวดและคลิปวิดีโอ
13 พฤษภาคม 2562
  • ปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการประกวดและคลิปวิดีโอ
19 กรกฎาคม 2562
  • ประกาศผลการคัดเลือก (20 ทีมที่เข้ารอบเข้าเวิร์กช็อปร่วมกับ สสส.)
20 สิงหาคม 2562
  • เวิร์กช็อป
19 - 21 ตุลาคม 2562
  • ปิดรับการส่งผลงานรอบสุดท้าย
27 ธันวาคม 2562
  • นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย
31 มกราคม 2563
  • ประกาศผลทีมชนะเลิศทั้งสองระดับ
1 กุมภาพันธ์ 2563

* ทั้งนี้การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ สสส.เห็นสมควร

 

หนังสือรวบรวมข้อมูลจากโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ThaiHealth Inno Awards (พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2561) โดยมีข้อมูลจาก Workshop และข้อมูลผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจากทั้ง 19 โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวะ

 

 

 

 

 


ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

+

ขั้นตอนและกติกาการประกวด

เกณฑ์การตัดสิน