จำนวนการเข้าชม : 119,792 ครั้ง

สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” 
ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรม

โจทย์การประกวด 

“นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย” ตามหัวข้อที่สนใจ 1 หัวข้อ ดังนี้

1. ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

3. ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

4. เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

5. เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

6. สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ

7. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

8. สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ที่มาของการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งการทำงานของ สสส. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน 

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่และศักยภาพของเยาวชนรวมทั้งเครือข่ายครูที่จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสังคมและผู้คนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ สสส. จึงจัดการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการบ่มเพาะทักษะในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคมได้จริง

จากการประกวด 3 ครั้งที่ผ่านมา เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มาจาก “นวัตกรรุ่นใหม่” ซึ่งถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริงหลายชิ้นงาน สสส. จึงจัดให้มีการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และยกระดับเป็น Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 เพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของเยาวชน ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยอย่างจริงจังและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. ค้นหานวัตกรเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอด และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. บ่มเพาะและเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง 

3. พัฒนาทักษะกลุ่มครู อาจารย์ ผู้ผลักดันให้เกิดนวัตกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)

กติกาการประกวด

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) 

2. ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน

3. สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ซ้ำกัน และ 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

4. ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการประกวด

5. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไอเดียที่ริเริ่ม หรือคิดค้น หรือพัฒนาโดยนักเรียนหรือนักศึกษา หรือเป็นผลงานต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที และขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น

6. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่อยู่ระหว่างส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการอื่น รวมทั้งไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

7. สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดยผู้จัดการประกวดขอสิทธิ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 

1. รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

4. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น - เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

** ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน ทีมละ 10,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจาก สสส. **

ปฏิทินกิจกรรม

  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ
มิถุนายน 2564
  • ปิดรับข้อเสนอโครงการ
15 กรกฎาคม 2564
  • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับละ 20 ทีม
22 กรกฎาคม 2564
  • ทีมที่ผ่านเข้ารอบมานำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ
21 สิงหาคม 2564
  • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ระดับละ 10 ทีม
23 สิงหาคม 2564
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
22-24 ตุลาคม 2564
  • กำหนดส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
30 ธันวาคม 2564
  • นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายและประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล
31 มกราคม 2565

*ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**หากมีประกาศควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้จัดการประกวดจะจัดการประกวดฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอกาสดีของน้องๆ ม.ปลาย และ ปวช. ในการบ่มเพาะเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ 

เรียนรู้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเข้าร่วมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 และ แบบฟอร์มเอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการ ที่นี่

กรอกข้อมูลพร้อมลงนามรับรองในเอกสาร สแกนและบันทึกไฟล์ในรูปแบบ JPG, PNG หรือ PDF ตั้งชื่อไฟล์เอกสารตามชื่อทีม

2. กรอกข้อมูลการสมัครที่   https://inno.thaihealth.or.th/regisform  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 ส่วนที่ 1 แจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
2.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา
1) ชื่อผลงาน
2) ชื่อทีม
3) ข้อมูลผู้สมัครคนที่ 1 – 3 ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
4) ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
5) ข้อมูลสถาบันการศึกษา ได้แก่ ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่สถาบันการศึกษา จังหวัด
2.3 ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ
1) ชื่อผลงาน
2) โจทย์ย่อย เลือกการดำเนินงานตามหัวข้อย่อย 1 หัวข้อ
3) อธิบายสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข
4) ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากผลงานนี้
5) อธิบายหลักการหรือแนวคิดของผลงาน
6) อธิบายกระบวนการ/วิธีการทำงาน/ขั้นตอนการทำงานของผลงาน
7) ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย
8) แนบภาพร่างผลงาน พร้อมใส่คำอธิบายรายละเอียด
9) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
10) แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร (จากขั้นตอนที่ 1) ได้แก่ แบบฟอร์มเข้าร่วมการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 และเอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการ 

3. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครจากผู้จัดการประกวด โดยขอความร่วมมือผู้สมัครทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ส่งไปพร้อมอีเมลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดประกวดที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อไป

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

 

กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่

https://inno.thaihealth.or.th/regisform  

สามารถติดตามความคืบหน้าการประกวดที่

https://www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward 

 


ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

+