How to ทิ้ง เจ็ดแล้วจำ กับหลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะ

ที่มา : แฟนเพจ Greenery

ยกกำลัง 7 ด้วยวิธีลดขยะล้น ที่เราเป็นคนเริ่มได้เอง กับหลัก เจ็ดแล้วจำ หลัก 7R ช่วยลดปริมาณขยะ

1. Refuse

ปฏิเสธบรรจุภัณฑ์สร้างมลพิษ เซย์โนให้กล่องโฟม และพลาสติกครั้งเดียวทิ้งซะ

2. Recycle

แยกขยะให้ง่ายต่อการนำไปแปรรูป หมุนเวียนวัตถุดิบไม่ย่อยสลายให้มีชีวิตอีกครั้ง

3. Reuse

ใช้แล้วใช้อีกจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน

4. Refill

เลือกใช้สินค้าแบบเดิม ไม่เพิ่มขยะเกินความจำเป็น

5. Repair

ของเสียก็หัดซ่อม ต้องใช้ให้คุ้มก่อนกลายเป็นขยะ

6. Return

อุดหนุนสินค้าคืนขวด หมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ ทำให้ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

7. Reduce

ลดการกินทิ้งกินขว้างเกินความจำเป็น

Shares:
QR Code :
QR Code