HEALTHY HERO วัยรุ่นไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

HEALTHYHERO

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง HEALTHY HERO #วัยรุ่นไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการมีกิจกรรมทางกาย ควบคู่กับรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในรูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยกีฬามวลชน (Mass Sport Safety Label) ระยะ 4 กม. และ 10 กม. มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=364833

Shares:
QR Code :
QR Code