Healthy + Active Meeting Grand Opening สุขภาพดีได้ในห้องประชุม

สุขภาพดีได้ในห้องประชุม

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ประมาณ 40.30 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตในที่ทำงาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน การสำรวจการมีกิจกรรมทางกายปี 2565 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย พบว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ทิศทางการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงานลดลง จาก 74.6% ในปี 2562 เหลือ 65.8% ในปี 2565 ทำให้อาจเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในอนาคต ดังนั้น สสส. จึงสานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม” เปิดตัวนวัตกรรมแนวปฏิบัติการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ทั้งการจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มกิจรรมทางกาย ผ่อนคลายจิตใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดเหล้า และบุหรี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352223

Shares:
QR Code :
QR Code