Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ

featured

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ (พลิกความคิด คลิกชีวิตให้เจอสุข) ได้รวบรวมความสุข 8 ประการ ที่สสส. ได้สังเคราะห์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุลแก่เยาวชน บุคลากรวัยทำงาน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง พร้อมเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่จะสร้างเสริมให้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข ตามหลักความสุข 8 ประการ (Happy 8) โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/BYGFgX

Shares:
QR Code :
QR Code