HACKATHON เพื่อคนพิการ HACK HUG HUG เติมใจให้งาน

HACKATHONเพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2566 ณ ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สานพลัง สร้างนวัตกรรมผลักดันให้คนพิการมีงานทำ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้าง ผ่านกิจกรรม “HACKATHON เพื่อคนพิการ : HACK HUG HUG เติมใจให้งาน” โดยมี รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (กสทช.) นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการ UNDP นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผู้แทนสภาคนพิการฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม Pitching Day พร้อมฟังการนำเสนอไอเดีย จากทั้ง 8 ทีม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=347026

Shares:
QR Code :
QR Code