HACKATHON นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพคนพิการ 80,000 คน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                  ไอเดียเจ๋ง เติมใจคนพิการ สสส. – ไทยพีบีเอส จับมือ ภาคีเครือข่าย ผ่านกิจกรรม HACK HUG HUG เปิดพื้นที่ระดมความคิด สร้างนวัตกรรมอาชีพใหม่ ให้คนพิการกว่า 80,000 คนมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

                  เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2566 ณ ไทยพีบีเอส  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สานพลัง สร้างนวัตกรรมผลักดันให้คนพิการมีงานทำ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเชิงโครงสร้าง ผ่านกิจกรรม “HACKATHON เพื่อคนพิการ : HACK HUG HUG เติมใจให้งาน” โดยมี รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (กสทช.) นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการ UNDP นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผู้แทนสภาคนพิการฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม Pitching Day พร้อมฟังการนำเสนอไอเดีย จากทั้ง 8 ทีม

                  นางภรณี ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า สสส. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สสส. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถที่คนพิการมี เพียงแค่ได้รับโอกาส และการสนับสนุน จึงเกิดรูปแบบนวัตกรรมการจ้างงานเชิงสังคม ร่วมสร้างโอกาสการมีงานทำของคนพิการมากกว่า 50,000 โอกาสงาน มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 400 แห่ง 3,000 หน่วยงานทั่วประเทศ ผ่านศูนย์บริการต้นแบบ ตัวกลางจัดหางานประสานเครือข่ายคนพิการ หน่วยงานระดับชุมชน เชื่อมโยงภาครัฐ และสถานประกอบการ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน

                  “คนพิการมักเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกละเลย ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการ หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน พบว่ามี 90% จบประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ไม่ถูกจ้างงาน สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติ หนึ่งในนั้น คือ “การศึกษา” ปัจจุบันคนพิการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 1% เท่านั้น ด้วยโจทย์นี้ สสส. มุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้น โดยพัฒนากระบวนการส่งผ่านคนพิการ ผ่านงานคนพิการเรียนไหนดี เพื่อเป็นประตูด่านแรกในการก้าวสู่การมีอาชีพ เปิดศูนย์บ่มเพาะบัณฑิตคนพิการ (IW Center) เพิ่มโอกาสเข้าถึงการจ้างงานกระแสหลัก กิจกรรมนำร่องนักศึกษาพิการฝึกงานบริการ (DSS) สสส. ยินดีร่วมมือ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปพร้อมกับองค์กร หน่วยงาน ที่เปิดโอกาสให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น ” นางภรณี กล่าว

                  รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล กล่าวว่า ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ มุ่งหวังเป็นพื้นที่ Learning Space For all พื้นที่การเรียนรู้ รองรับการมีส่วนร่วม ผลิตเนื้อหา ทำละครเพื่อคนพิการ ใช้ศักยภาพความเป็นสื่อ จับมือร่วมกับเครือข่าย โดยเฉพาะประเด็นจ้างงานคนการ สร้างโอกาส แรงบันดาลใจ ให้คนที่ต้องการจ้างงาน หรือคนที่อยากทำงาน ถือเป็นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรม HACK HUG HUG มีเป้าหมายค้นหานวัตกรรมเสริมอาชีพให้ครอบคลุมคนพิการ 7 ประเภท เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 56 คน แบ่งเป็น 8 ทีม ภายใต้ 4 โจทย์ ได้แก่ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้ 4 โจทย์ คือ 1.การเพิ่มอัตราการจ้างงาน ม.33 2. การเพิ่มอัตราการจ้างงาน ม.35 3.ลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการ 4.พัฒนาโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ นวัตกรรมสร้างงานคนพิการจาก 8 ทีม จะถูกผลักดันนำไปใช้จริง ระยะเวลา 2 เดือน และสรุปผลการดำเนินงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันคนพิการสากล

Shares:
QR Code :
QR Code