Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก Gen A อ่านเปลี่ยนเมือง


Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2 thaihealth


สสส. จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ “โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2”


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมืองปีที่ 2 ขึ้น เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และอาชีวะศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการอ่านแก่เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี ในสถานศึกษา หรือชุมชนเป้าหมายนั้น


Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2 thaihealthจึงจัด เวทีพัฒนาศักยภาพ โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2 โดยมี นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้แทนผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำพิธีเปิดและดำเนินกิจกรรม ดำเนินรายการโดย นายธีระ ธัญญะอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าว Voice TV


ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 8 โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และงานจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

Shares:
QR Code :
QR Code