Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิ เพื่อการไม่สูบบุหรี่


Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่ thaihealth


สำนักข่าวราชบุรี เรดิโอ นิวส์เน็ตเวิร์ค ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่ ตั้งเป้าลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่วัยเรียน 


เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองและรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ตลอดจนถึงการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อให้เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต แต่ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย อันเกิดจากสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอันตราย และสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ


ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ปี ที่ผ่านมา อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2534 เหลือร้อยละ 20 ในปี 2558 จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลงเล็กน้อย จาก 12 ล้านคน เป็น 11 ล้านคน เพราะเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่ปีละ เกือบ 2 แสนคน มีจำนวนใกล้เคียงกับผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตในแต่ละปี หากจะลดจำนวนผู้สูบบุหรี่การป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 


Folk Song Stop for Start ชีวิตใหม่ไร้บุหรี่ thaihealth


โครงการ FOLK SONG STOP FOR START “ ชีวิตใหม่ ไร้บุหรี่ ” ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวราชบุรี เรดิโอ นิวส์ เน็ตเวิร์ค (RNN) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เครือข่ายสถานีวิทยุจังหวัดราชบุรี และศูนย์การค้ารอยัลพาร์ค ไอทีซันนี่ ได้จัดกิจกรรมการประกวดการณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมของเยาวชนให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ซันนี่ฮอลล์ อาคารไอทีซันนี่ ชั้น 3 ศูนย์การค้ารอยัพาร์ค อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวดสปอตวิทยุ และการแต่งเพลง เพื่อการรณรงค์งดสูบบุรี่ ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 


โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งเน้นลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสพติดบุหรี่ลง โดยการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรณรงค์ในการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z จำนวนเกือบ 12 ล้านคน ไม่ให้สูบบุหรี่ จะทำให้สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้ ตามเจตนารมณ์ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งไว้


สอบถามข้อมูลได้ที่ : สำนักข่าวราชบุรี เรดิโอ นิวส์ เน็ตเวิร์ค โทร. 094 – 894 8922 และ 094 – 192 8958 : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี โทร. 086 – 175 1484 และ 092 – 609 2175

Shares:
QR Code :
QR Code