15 กรกฎาคม 2023

Time

8:30 am - 1:00 pm
แชร์

Social Spark : ลงทุนความฝัน จุดไฟนวัตกรรมเปลี่ยนสังคม

กำหนดการ

Social Spark : ลงทุนความฝัน จุดไฟนวัตกรรมเปลี่ยนสังคม

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. ผอ.สำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เปิดตลาดนัดนวัตกรรม
09.15 – 10.00 น. เปิดพื้นที่ตลาดนัดนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
10.00 – 12.00 น. เปิดพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่าย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code