09 ธันวาคม 2022

Time

12:30 pm - 4:20 pm
แชร์

เวทีลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ห้อง B1-1 สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา

12.30 – 13.20 น. ลงทะเบียน
13.20 – 13.30 น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึงห้องประชุม
13.30 – 13.35 น. วิดิทัศน์ Safe Rods, Save Lives “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”
13.35 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับ

โดย นายวุฒิชัย หวั่งหลี ในฐานะตัวแทนสโมสรโรตารีทั้ง 4 ภาค

13.40 – 13.45 น. กล่าวรายงาน

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน

13.45 – 14.00 น. กล่าวเปิดงาน และแสดงสุนทรพจน์ “ความสำคัญของความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 ปี 2565-2570”

โดย นายกรัฐมนตรี

14.00 – 14.15 น. แสดงสุนทรพจน์ “บทบาทรัฐสภาไทยกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน”

โดย ประธานรัฐสภา

14.15 – 14.30 น. แสดงสุนทรพจน์ “บทบาทชองกระบวนการยุติธรรมต่อความปลอดภัยทางถนน”

โดย ประธานศาลฏีกา

14.30 – 14.40 น. พิธีลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
14.40 – 14.45 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
15.00 – 16.00 น. เวทีเสวนา “ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนตามแผนแบทความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติฉบับที่ 5”

โดย

– ตัวแทนจาก TDRI

– อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

– ตัวแทน IHPP

– ตัวแทนโรตารี

ดำเนินรายการโดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

16.00 – 16.10 น. สรุปผลการประชุม

โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

16.10 – 16.20 น. ภาพถ่ายหมู่แสดงความร่วมมือกันในการผลักดันการสวมหมวกนิรภัย 100 %

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code