23 กันยายน 2022

Time

9:00 am - 12:30 pm
แชร์

Kick Off ราม 39 อ่านยกกำลังสุขโมเดล

กำหนดการ

Kick Off ราม 39 อ่านยกกำลังสุขโมเดล

สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : โอกาส และความร่วมมือฟื้นฟูการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากวิกฤติ Learning Loss

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตวังทองหลาง กทม. และพื้นที่ศึกษาดูงาน : บ้านครูส้ม ชุมชนเก้าพัฒนา และบ้านหนังสือ (พลับพลา)

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตวังทองหลาง

ชมนิทรรศการ : อ่านพัฒนา EF, สมรรถนะเด็กสร้างได้, อ่านหนังสือให้หนู ฟังหน่อย, Q&A มหัศจรรย์แห่งการอ่าน, ปฏิบัติการอ่านบ้านบ้าน ฯลฯ

ชมคลิปวิดีโอ “การอ่าน : หน้าต่างแห่งโอกาสเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย”

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัง ทองหลาง
09.10 09.40 น. วิกฤติ Learning Loss ทางรอดของเด็กด้วยสวัสดิการการอ่าน โดย แพทย์หญิงปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ และเวชบาบัดวิกฤติ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผู้ก่อตั้งเพจหมอแพมชวนอ่าน, กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
09.40 – 10.10 น. เสวนา “ชุมชนอ่านยกกำลังสุข: แนวทางการจัดสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน”

โดย

• นางสาวอังคณา ขาวเผือก ผู้แทนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และหัวหน้าโครงการอ่านบ้านบ้านฯ

• นายชำนาญ สุขีเกตุ ประธานชุมชนเก้าพัฒนา

• นางสาวนวลใย พึ่งจะแย้ม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนน้อมเกล้า

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย นางธิดา พิทักษ์สินสุข กรรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มอบตุ๊กตาเพื่อน้อง : ภายใต้โครงการเพื่อน้อง โดย ครูหวาน นางธิดา พิทักษ์สินสุข กรรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

10.10 – 10.20 น. พิธีมอบหนังสือรับขวัญเด็กแรกเกิดในชุมชนน้อมเกล้า

โดย นายปิยะภูมิ อินทวงศ์ รองประธานชุมชนน้อมเกล้า และคณะกรรมการชุมชนน้อมเกล้า

10.20 – 10.40 น. พิธีประกาศปฏิญญาร่วมสนับสนุน “การจัดสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย”: (หนังสือรับขวัญเด็กแรกเกิด (Book Start), หนังสือ 3 เล่มในบ้านเด็ก)

โดย

• องค์กรชุมชน

• ชุมชนน้อมเกล้า

• ชุมชนเก้าพัฒนา

• องค์กรสาธารณประโยชน์/ประชาสังคม

• ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

• นายเชษฐา มั่นคง : ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

• สหทัยมูลนิธิ

• มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา

• องค์กรภาคธุรกิจ

• บริษัท รักลูก กรุ๊ป จากัด และศูนย์ประสานงาน Thailand EF

• Partnership

• บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด

• หน่วยงานภาครัฐ

• นางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สน.11) สสส.

ถ่ายภาพร่วมกัน

10.40 – 10.50 น. กล่าวชื่นชมและประกาศหนุนเสริมนโยบายสวัสดิการหนังสือและกิจกรรมการ

อ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร

โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่ชมงานราม 39 อ่านยกกาลังสุขโมเดล : เยี่ยมชมการดาเนินงานของเครือข่ายชุมชน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

10.50 – 11.10 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมพลังการอ่านพัฒนาเด็กปฐมวัย

บ้านครูส้ม (ศูนย์ดูแลเด็กในชุมชน) ชุมชนทรัพย์สินเก่า

นำเสนอโดย คุณคณิตา โสมภีร์

• อ่านพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Fungction) เด็ก 0-3 ปี

• สื่อการเรียนรู้เพื่อเด็ก

11.10 – 11.30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาธรรมนูญชุมชนด้าน เด็กปฐมวัย และสวัสดิการหนังสือรับขวัญเด็กแรกเกิด ชุมชนเก้าพัฒนา

นำเสนอโดย นายชานาญ สุขีเกตุ ประธานชุมชนเก้าพัฒนา

• ปลูกผักสนุกจัง / ไอติมดอกไม้

• มุมหนังสือสาหรับเด็ก

• ธรรมนูญชุมชนเพื่อสวัสดิการหนังสือ

11.30 – 12.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชม บ้านหนังสือพลับพลา

นำเสนอโดย คุณปิยาพัชร สุขสงวน เลขานุการชุมชนคลองพลับพลา

• การจัดพื้นที่การอ่านในชุมชน

• การอ่านออกแบบกิจกรรมพัฒนาเด็กหลังเลิกเรียน

12.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (ชุมชนคลองพลับพลา)

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code