06 ธันวาคม 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม”

กำหนดการ

Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม”

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง/นายกสมาคมโรคเบาหวานฯ

09.40 – 09.50 น. ทำความรู้จัก Healthy + Active Meeting

โดย นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง หัวหน้าโครงการส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

09.50 – 10.30 น. การเสวนาการขับเคลื่อน Healthy + Active Meeting สู่การปฏิบัติ ในบริบทของประเทศไทย”

• บทบาท ศักยภาพ และความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย โดย

– ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

– คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย

– ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณีนิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง/นายกสมาคมโรคเบาหวานฯ

– รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

– ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

10.30 – 10.45 น. Exercise & Healthy break
10.45 – 11.00 น. แนะนำเครือมือสนับสนุน

• คู่มือ และสื่อความรู้

• ระบบงาน และแอปพลิเคชัน

• หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง

โดย พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวนิช เลขานุการเครือข่ายคนไทยไร้พุง

11.00 – 11.30 น. Standing & Walking Meeting

• แลกเปลี่ยนทรรศนะ การนำ Healthy Active Meeting สู่การปฏิบัติ

11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็น และถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code