28 เมษายน 2022

Time

8:30 am - 4:00 pm
ณ ห้องประชุม คราวน์ 4-5 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า ลุมพินี  และผ่านระบบ Zoom Meeting 
แชร์

CONNECT CIRCLE ครั้งที่ 1 “พื้นที่การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน”

กำหนดการ
CONNECT CIRCLE ครั้งที่ 1 “พื้นที่การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน”
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 8.30-16.00 น.
ห้องประชุม คราวน์ 4-5 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า ลุมพินี
และผ่านระบบ Zoom Meeting 
08.30 – 08.35 น.    กล่าวต้อนรับ โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4)
08.35 – 10.05 น.    ช่วงโชว์
08.35 – 09.05 น.   1) กลุ่มงาน School-based learning space
– การจัดการความรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Child Impact
– การทำงานเชิงบวก (โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง) The Small Talk “พลังเรื่องเล็กๆ ที่เชื่อมใจ”
– ชุดเครื่องมือสร้างทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพ
09.05 – 09.20 น.    เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite & Online)
09.20 – 09.50 น.    2) กลุ่มงาน Community-based learning space
– ภาพรวมของแผนงานพื้นที่เรียนรู้เพื่อความสุขเด็ก
– การพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
– การสร้างและพัฒนาศักยภาพ Play Worker (ผู้ดูแลการเล่น/ผู้อำนวยการเล่น)
9.50 – 10.05 น.     เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite & Online) ดำเนินรายการโดย คุณเชษฐา มั่นคง และ คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส
10.05 – 10.15 น.     Break
10.15 – 11.50 น.     ช่วงแชร์ #1
10.15 – 10.45 น.     1) ปัจจัยสู่ความยั่งยืนในการตอบแทนสังคมผ่านโครงการ CSR ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย คุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
10.45 – 11.00 น.     เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite & Online)
11.00 – 11.30 น.     2) ประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานกิจการเพื่อสังคม
โดย คุณฐิติรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทล แพสชั่น จำกัด
คุณธรรมรัตน์ สุขพินิจ ผู้ก่อตั้ง Nature Camp
11.30 – 11.45 น.     เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite & Online)ดำเนินรายการโดย คุณสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน
11.45 – 11.50 น.     มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพ
11.50 – 12.50 น.     LUNCH BREAK
12.50 – 13.00 น.     วิเคราะห์ Opportunity & Trend
 โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4)
13.00 – 14.30 น.     ช่วงแชร์ #2
13.00 – 13.30 น.     1) รวมมิตรเครื่องมือทำงานเรื่องสุขภาพจิตในบริบทโรงเรียน
โดย พญ. วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2) หลักสูตรออนไลน์สอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็ก
โดย รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
13.30 – 13.45 น.     เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite & Online)
13.45 – 14.15 น.     2) กระบวนการสร้าง Mental Health for Change Agent ให้กับเยาวชนในมหาวิทยาลัย
โดย นพ. วิชยุตม์ เพศยนาวิน ผู้ก่อตั้งเพจ “Understand: ซึมเศร้าเราเข้าใจ”
14.15 – 14.30 น.     เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Onsite & Online)ดำเนินรายการโดย คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
14.30 – 14.45 น.     BREAK
14.45 – 16.45 น.     ช่วงเชื่อม: WORKSHOP (ONSITE & ONLINE)
กระบวนการเชื่อมโยงงานระหว่างเครือข่าย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริง (Mapping พื้นที่ เชื่อมเครื่องมือ และกระบวนการ)
อำนวยกระบวนการโดย คุณฐิติรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา
16.45 – 17.00 น.     สรุปและปิดประชุม โดย คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)
QR Code :
QR Code