31 มีนาคม 2023

Time

9:00 am - 1:00 pm
แชร์

แถลงเปิดตัว “ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค”

กำหนดการ

แถลงเปิดตัว “ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. ความร่วมมือระหว่าง TEI และ สสส.

โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ความสำคัญของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

โดย นายชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

09.45 – 10.00 น. ที่มา/หลักเกณฑ์การรับรองฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค

โดย ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผอ.ฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโครงการฯ

10.00 – 11.00 น. เสวนา “ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคได้จริงหรือไม่”

โดย

• นายชาติวุฒิ วังวล ผอ.สํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

• ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

• ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภค

• ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

• ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11.00 – 12.00 น. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับรอง ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์น่าร่อง

• ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

• ผลิตภัณฑ์สําหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้า

• ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกาย

โดย นักวิจัยโครงการฯ

12.00 – 12.10 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และแถลงข่าว
12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code